NAGOYA DENK CO.,LTD.

Network base

Kariya District Office

Kariya Distributing Center

Network base

Kariya District Office

Contact Us

Add.
48-1, Benten,Imaokacho, Kariya-shi, Aichi, 448-0008, Japan
Sales Department 1
TEL:+81-566-36-2382 FAX:+81-566-36-7101
Sales Department 2
TEL:+81-566-36-2381 FAX:+81-566-36-7101
Steel Cable Sales Department
TEL:+81-566-36-2383 FAX:+81-566-36-6747

Kariya Distributing Center

Contact Us
TEL:+81-566-36-2389 FAX:+81-566-36-7136

Map